Geschillencommissie en privacy reglement

Klagen  mag ook.

Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen, weten wij dat wij ook fouten kunnen maken. Daar kunt u natuurlijk een klacht over indienen.

Klachten reglement Kindercentrum Schateiland

Als ouders klachten hebben, dan kunnen zij die bespreken met een medewerk(st)er of met de leidinggevende. Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij de directie volgens de interne klachten procedure.

Als we er onderling niet uitkomen dan kan het geschil vanaf 1 januari 2016  voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de geschillen Commissie Kinderopvang en peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de geschillen commissie als:

  • Kindercentrum schateiland niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht
  • De ouders en de kindercentrum Schateiland het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de geschillen commissie kinderopvang en peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kindercentrum Schateiland. Bijvoorbeeld in het geval van intimidatie of wanneer de ouders bang zijn dat het voorleggen van de klacht vervelende repercussies kan hebben.

Oudercommissies kunnen per 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de geschillen commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Privacy reglement

Privacyreglement