0 tot 2 jaar

Opvang voor de kleintjes

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land staat open voor kin­de­ren in de leef­tijd van 6 weken tot en met 12 jaar. De jong­ste kin­de­ren komen in de groe­pen de kris­tal­len en de Parels. Op deze groe­pen wor­den maxi­aal 12 kin­de­ren geplaatst. Er zijn drie vas­te peda­go­gisch mede­werk­sters aan­we­zig op deze groe­pen. Hier­door ont­staat er een ver­trouwd gevoel bij uw kind.

Groepsruimte

In bei­de groeps­ruim­ten van de Kris­tal­len is een afge­schei­den baby­ge­deel­te aan­ge­bracht voor de aller­klein­sten. Zodat zij zich onge­stoord kun­nen ont­wik­ke­len en spe­len samen met leef­tijds­ge­noot­jes tot zij aan een nieu­we stap in de ont­wik­ke­ling toe zijn. De Parels en de Kris­tal­len heb­ben twee slaap­ka­mers met vol­doen­de slaap­ge­le­gen­heid voor alle kin­de­ren en de groeps­ruim­te heeft een deur naar het bui­ten­ter­rein dat inge­richt is voor kin­de­ren in de leef­tijd van 0 tot 6 jaar.

Inschrijven, kennismaken en wennen

Een kind vroeg­tij­dig inschrij­ven voor een plaats in het KDV ver­groot de kans dat Kin­der­cen­trum Scha­tei­land kan voor­zien in de vraag van de ouders. Inschrij­ven voor het kin­der­dag­ver­blijf is moge­lijk van­af het moment dat u een kind­je ver­wacht. Wan­neer wij uw inschrij­ving heb­ben ont­van­gen nemen wij con­act op en bren­gen u op de hoog­te van ons plaatsingsaanbod.

Voor­dat uw kind geplaatst wordt, vindt eerst een ken­nis­ma­kings­ge­sprek op de groep plaats. U mag daar zelf een afspraak voor maken bij de recep­tie. Tij­dens het ken­nis­ma­kings­ge­sprek komen een aan­tal alge­me­ne zaken aan de orde. Natuur­lijk is er ruim­te voor al uw vra­gen en gaan we uit­ge­breid in op de spe­ci­fie­ke ken­mer­ken en gewoon­ten van uw kind.

Uurtarief

Kijk hier voor een uit­ge­breid over­zicht van onze tarie­ven en pakketten.

}

Breng en haaltijden

Bren­gen van­af: 08.00
Ver­vroeg­de opvang­mo­ge­lijk­heid van­af: 7:30
Opha­len hal­ve dag­op­vang: 12.30 — 13.00
Opha­len hele dag­op­vang: Voor 18.00

2 tot 4 jaar

Peuteropvang en VVE

Voor de kin­de­ren van twee tot vier jaar zijn bij Kin­der­cen­trum Scha­tei­land twee regu­lie­re peu­ter­groe­pen beschik­baar: De Maan­steen­tjes en de Juweel­tjes. Elke groep telt twee vas­te peda­go­gisch mede­wer­kers en biedt ruim­te aan maxi­maal 16 kinderen.

De metho­de waar we bij de peu­ter­groe­pen mee wer­ken heet Pira­mi­de. Deze metho­de is bedoeld voor kin­de­ren van 0 tot 6 jaar en werkt aan de hand van thema’s. Er is hier­bij aan­dacht voor zelf­stan­dig spel, maar ook voor het vol­gen en sti­mu­le­ren van kin­de­ren. Het doel van de Pira­mi­de metho­de is dat alle kin­de­ren zich zo opti­maal moge­lijk kun­nen ontwikkelen.

 

Dagritme en structuur

Om greep te krij­gen op de struc­tuur van de dag wordt er bij de peu­ter­groe­pen gebruik gemaakt van plaat­jes uit het dag­rit­me pak­ket. De kin­de­ren kun­nen zien wel­ke acti­vi­tei­ten er die dag zul­len plaatsvinden. 

Regels en ritu­e­len zor­gen voor een vast patroon, een hou­vast voor de kin­de­ren. Het bie­den van een dui­de­lij­ke struc­tuur geeft kin­de­ren een vei­lig gevoel omdat ze weten wat er van hen ver­wacht wordt. Acti­vi­tei­ten komen dage­lijks terug, in een vas­te volg­or­de. Zo weten de kin­de­ren zelf of het tijd is voor de kring, om bui­ten te spe­len, of om aan tafel te gaan.

 

Werken met thema’s

Op bei­de peu­ter­groe­pen wordt gewerkt met ver­schil­len­de thema’s.  Een the­ma duurt onge­veer drie weken. Voor­beel­den van thema’s zijn: Ziek en gezond, Ver­keer, Zomer­tijd , Kunst, Men­sen en Feest. De groeps­ruim­te wordt aan de hand van het bepaal­de the­ma ingericht.

Acti­vi­tei­ten en lied­jes slui­ten aan bij de ver­schil­len­de thema’s. Elk nieuw the­ma krijgt u van ons een over­zicht van lied­jes, woord­jes en sug­ges­ties voor acti­vi­tei­ten. Thuis kunt u dit samen met uw kind bekij­ken en doen. De woord­jes uit de the­ma­brief zijn basis­be­grip­pen waar­mee op de groep dage­lijks geoe­fend wordt.

Piramide methode

Wij heb­ben geko­zen voor de Pira­mi­de metho­de om dat Pira­mi­de jon­ge kin­de­ren op een speel­se manier sti­mu­leert in hun ont­wik­ke­ling. Door een slim­me com­bi­na­tie van acti­vi­tei­ten krij­gen ze in een vei­li­ge omge­ving grip op de wereld. Pira­mi­de biedt elk kind de kans om zich opti­maal te ont­wik­ke­len. kin­de­ren die instro­men met een ach­ter­stand in de ont­wik­ke­ling lopen hun ach­ter­stand in, zon­der dat dat ten kos­te gaat van de kin­de­ren die geen ach­ter­stand heb­ben. Pira­mi­de biedt daar­naast ook vol­op ruim­te voor eigen inbreng en ini­ti­a­tie­ven van peda­go­gisch medewerk(st)ers, en de kinderen.

Pira­mi­de richt zich op alle ont­wik­ke­lings­ge­bie­den: naast de ver­stan­de­lij­ke ont­wik­ke­ling wordt ruim­schoots aan­dacht besteed aan de emo­ti­o­ne­le en moto­ri­sche ont­wik­ke­ling van een kind. Er wordt dus niet alleen opge­let of uw kind goed is in taal of reke­nen, maar ook of hij / zij pret­tig met ande­re kin­de­ren kan omgaan en ple­zier heeft in spel.

Video impressie Maansteentjes

Kijk hier voor een digi­ta­le rond­lei­ding bij onze peutergroep.

Video impressie Juweeltjes

Kijk hier voor een digi­ta­le rond­lei­ding bij onze peutergroep.

i

Maansteentje en Juweeltjes Boekje

Down­load hier het info­boek­je over de Maan­steen­tjes en de Juweeltjes.

i

VVE folder

Down­load hier de Neder­land­se VVE fol­der.
Down­load our English VVE brochure.

Ouderbijdrage

Down­load hier de ouder­bij­dra­ge tabel.

Uurtarief

Kijk hier voor een uit­ge­breid over­zicht van onze tarie­ven en pakketten.

}

Breng en haaltijden

Bren­gen van­af: 08.00
Ver­vroeg­de opvang­mo­ge­lijk­heid van­af: 7:30
Opha­len hal­ve dag­op­vang: 12.30 — 13.00
Opha­len hele dag­op­vang: Voor 18.00

Hoofdlocatie

Buitenschoolse Opvang

Wij vin­den het belang­rijk om ont­wik­ke­ling van kin­de­ren te sti­mu­le­ren, uit­gaan­de van hun eigen kracht. Onmis­baar hier­bij is het creëren van een vei­li­ge omge­ving (fysiek en emo­ti­o­neel) waar­in we vol­doen­de uit­da­ging bie­den, aan­slui­tend bij leef­tijd, sek­se of interesse.

De peda­go­gisch mede­wer­kers beste­den veel aan­dacht aan het bevor­de­ren van per­soon­lij­ke en soci­a­le com­pe­ten­ties van kin­de­ren. Er is ruim­te voor de ont­wik­ke­ling van zelf­stan­dig­heid, voor par­ti­ci­pa­tie en ont­wik­ke­ling van nor­men en waarden.

We obser­ve­ren kin­de­ren om erach­ter te komen wat hun behoef­tes zijn, pra­ten met kin­de­ren om te horen hoe wij kun­nen aan­slui­ten bij wat er bij hen leeft.

We sti­mu­le­ren de kin­de­ren van­af de Bril­jan­ten groep om zo veel moge­lijk zelf invul­ling te geven aan het mid­dag­pro­gram­ma. Dit doen we door de kin­de­ren de moge­lijk­heid te geven zich voor de acti­vi­tei­ten die er aan­ge­bo­den wor­den in te schrij­ven. Van­af de Bril­jan­ten groep maken we indi­vi­du­e­le afspra­ken met de ouders en de kin­de­ren over wat ze wel en niet al zelf­stan­dig mogen ondernemen.

 

Kinderinspraak

We betrek­ken de kin­de­ren zoveel moge­lijk bij het acti­vi­tei­ten aan­bod wat we aan­bie­den. Ideeën van kin­de­ren nemen we zoveel moge­lijk mee in ons aan­bod en de peda­go­gi­sche medewerk(st)er eva­lu­e­ren regel­ma­tig het aan­bod met de kin­de­ren zodat het aan­bod bin­nen onze moge­lijk­he­den zoveel moge­lijk wordt afge­stemd op wat er leeft bij de kinderen.

 

Eten en drinken

We sti­mu­le­ren bij Kin­der­cen­trum Scha­tei­land gezond en geva­ri­eerd eten en pra­ten met de kin­de­ren over gezond en ver­ant­woor­de voe­ding. We vin­den de sfeer erg belang­rijk aan tafel en tij­dens de kring­mo­men­ten en leren de kin­de­ren goe­de tafelmanieren.

Het aan­bod van groen­ten en fruit vari­eert bij Kin­der­cen­trum Scha­tei­land weke­lijks. Wij vin­den het belang­rijk dat wat de kin­de­ren eten afge­stemd wordt op de ener­gie die zij dage­lijks ver­brui­ken. Wij kie­zen zoveel moge­lijk voor onver­za­dig­de vet­ten die —met mate— goed zijn voor onze gezond­heid. Wij kie­zen voor half­vol­le zui­vel­pro­duc­ten. Daar­naast kie­zen wij voor voe­ding met een laag zout gehalte.Wij kie­zen  —waar moge­lijk— voor pro­duc­ten zon­der toe­ge­voeg­de kleur en zoetstoffen.

 

Sport en spel BSO

Tij­dens de school­we­ken wordt een struc­tu­reel sport en spel aan­bod aan­ge­bo­den. Er wordt o.a. gebruik gemaakt de sport­vel­den en de sport­hal bij de hoofd­lo­ca­tie. De peda­go­gisch mede­wer­kers die het sport en spel aan­bod ver­zor­gen heb­ben allen een sport­op­lei­ding afge­rond. Sta­gi­ai­res van diver­se sport­op­lei­din­gen hel­pen rgel­ma­tig mee met orga­ni­se­ren. Bij de jon­ge­re groe­pen ver­zor­gen de peda­go­gisch mede­wer­kers van de groep een sport en spel pro­gram­ma pas­send bij de leef­tijd van de kin­de­ren. Ook komt het regel­ma­tig voor, bij alle BSO groe­pen, dat wij intro­duc­tie trai­nin­gen krij­gen en/of bij­wo­nen van de diver­se spor­ten die aan­ge­bo­den wor­den in onze direc­te omge­ving. Op deze manier kun­nen we de kin­de­ren ken­nis laten maken met nieu­we spor­ten om zo te ont­dek­ken wat zij leuk vin­den en waar zij goed in zijn.

 

BSO 8+ beleid

Van­af de Bril­jan­ten groep krij­gen de kin­de­ren een BSO con­tract mee naar huis waar­in de ouders, de kin­de­ren en de groeps­lei­ding samen basis­af­spra­ken vast leg­gen over de vrij­he­den die de kin­de­ren krij­gen zoals bij­voor­beeld zelf naar de BSO lopen, zelf naar een sport gaan en afspre­ken met vriend­jes of vrien­din­ne­tjes tij­dens BSO tijd.

 

 

Verschillende groepen

Er zijn in de school­we­ken op maan­dag, dins­dag, don­der­dag vijf BSO groe­pen bij Kin­der­cen­trum Schateiland:

Dia­man­ten met max. 20 kin­de­ren in de leef­tijd van 4 t/m 5 jaar.
Sma­rag­den met max. 20 kin­de­ren in de leef­tijd van 5 t/m 6 jaar.
Bril­jan­ten met max. 20 kin­de­ren in de leef­tijd van 7 t/m 8 jaar.
Robij­nen met max. 24 kin­de­ren in de leef­tijd van 8 t/m 10 jaar.
Saf­fie­ren met max. 24 kin­de­ren in de leef­tijd van 10 t/m 12 jaar.

Alle groe­pen heb­ben twee vas­te groeps­leid­sters bij vol­le­di­ge kindbezetting.

Tij­dens school­va­kan­ties en op de woens­dag en vrij­dag zijn er op de hoofd­lo­ca­tie vier groe­pen geopend:
Dia­man­ten met max. 20 kin­de­ren in de leef­tijd van 4 t/m6 jaar. Sma­rag­den met max. 20 kin­de­ren in de leef­tijd van 6 t/m 8 jaar Bril­jan­ten met max. 20 kin­de­ren in de leef­tijd van 7 t/m 8 jaar.
Saf­fie­ren met max. 20 kin­de­ren in de leef­tijd van 8 t/m 12 jaar.

 

Aanmelding buitenschoolse opvang (BSO) hoofdlocatie

Maakt uw kind gebruik van het KDV, dan wordt hij/zij auto­ma­tisch door gepland naar de BSO op de dagen dat hij/zij op het KDV naar de opvang gaat. U moet uw kind hier­voor wel apart op de BSO in schrij­ven. Plaat­sing op de BSO in de wijk Noord-West is alleen moge­lijk als uw kin­de­ren in de wijk Noord­west naar school gaan. Uit­zon­de­ring zijn broer­tjes of zus­jes van reeds geplaatste kin­de­ren bij scho­len bui­ten de wijk Noord- West.

BSO-boekje

Down­load ons BSO boek­je met alle infor­ma­tie over onze opvang.

Uurtarief

Kijk hier voor een uit­ge­breid over­zicht van onze tarie­ven en pakketten.

}

Breng en haaltijden

Bren­gen tij­dens vakan­tie- en stu­die­da­gen: 08.00 — 09.30
Opha­len hal­ve vakan­tie­dag: 13.00
Opha­len BSO dagen en vakan­tie­da­gen: 17.00 ‑18.00

Het groene wiel

Buitenschoolse Opvang

Naast de hoofd­lo­ca­tie in Noord-West biedt Kin­der­cen­trum Scha­tei­land klein­scha­li­ge opvang aan op de BSO loca­tie Het Groe­ne Wiel. Het Groe­ne Wiel bevindt zich onder één dak met het gelijk­na­mi­ge natuur­edu­ca­tie­cen­trum aan de Hen­drik­weg. Gezien de gewel­di­ge moge­lijk­he­den die deze loca­tie biedt maken de kin­de­ren veel gebruik van de prach­ti­ge natuur van de uiter­waar­den, het trap­pe­tjes­bos, en het Arbo­re­tum die op loop­af­stand van de BSO gele­gen is.

 

Praktische Informatie

Deze BSO loca­tie biedt opvang voor maxi­maal 40 kin­de­ren van vier tot twaalf jaar. De BSO groe­pen van Het Groe­ne Wiel zijn gekop­peld aan de G.J. van den Brink­school en aan de Vrije School de Zwa­nen­rid­der. Kin­de­ren van ande­re scho­len zijn natuur­lijk van har­te wel­kom onder voor­waar­de dat het ver­voer naar de BSO gere­geld kan worden.

Tij­dens de vakan­tie­we­ken en stu­die­da­gen wor­den de kin­de­ren van deze depen­dan­ce opge­van­gen bij de hoofd­lo­ca­tie van Kin­der­cen­trum Scha­tei­land in Noord-West. Hier krij­gen de kin­de­ren een eigen groeps­ruim­te en doen mee met het vakan­tie­pro­gram­ma van Kin­der­cen­trum Schateiland.

 

Een groene samenwerking

De BSO groe­pen wer­ken nauw samen met Het Groe­ne Wiel. Door deze samen­wer­king ont­staat er naast het regu­lie­re BSO pro­gram­ma een inspi­re­rend aan­bod van edu­ca­tie­ve natuur acti­vi­tei­ten. Daar­naast blijft er vol­doen­de ruim­te om ook zelf gewoon lek­ker te spe­len op de groep als daar behoef­te aan is.

Deze loca­tie heeft een prach­ti­ge tuin, die samen met de kin­de­ren van de BSO en het groe­ne Wiel onder­hou­den wordt, en biedt ook ruim­te aan een eigen groen­ten- en kruidentuintje.

Naast de inzet van peda­go­gisch mede­wer­kers van Kin­der­cen­trum Scha­tei­land zal er tevens, bij pro­jec­ten, een medewerk(st)er van het Groe­ne Wiel aan­we­zig zijn. Samen zul­len zij zorg dra­gen voor een uit­da­gend dagprogramma.

Tarieven en Pakketten

Voor deze loca­tie is het moge­lijk om een pak­ket af te nemen voor alleen opvang tij­dens de school­we­ken (40-weken pak­ket). Tevens is het moge­lijk om alleen vakan­tie­op­vang af te nemen, en natuur­lijk is een com­bi­na­tie van bei­de pak­ket­ten moge­lijk. Dit is samen te stel­len naar behoef­te. Voor ouders van kin­de­ren op de Zwa­nen­rid­der is het moge­lijk opvang af te nemen van 12.50 tot 15.00. Heeft u ver­der vra­gen over maat­werk BSO of indi­vi­du­e­le pak­ket­ten dan kunt u con­tact opne­men met de receptie.

Videorondleiding

Bekijk hier de vir­tu­e­le rond­lei­ding van Het Groe­ne Wiel.

Uurtarief

Kijk hier voor een uit­ge­breid over­zicht van onze tarie­ven en pakketten.

}

Haaltijden

Opha­len BSO dagen: 17.00 ‑18.00

Adresgegevens

Het Groe­ne Wiel
Hen­drik­weg 14B
6703 AW Wageningen

Rondleiding

Kom langs voor een kennismaking

Wij ver­wel­ko­men u graag op onze opvanglo­ca­ties voor een ken­nis­ma­kings­ge­sprek. Één van onze mede­wer­kers geeft u een uit­ge­brei­de rond­lei­ding en neemt de tijd om al uw vra­gen te beantwoorden.

Receptie

0317 420 777

Hoofdlocatie

Dudoklaan 10 — Wageningen

Pri­va­cy Reg­ele­ment  |  KvK 09154936  |  IBAN NL24 INGB 0007 4141 71

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land han­teert de Alge­me­ne Voor­waar­den voor Kin­der­op­vang 2014, zoals vast­ge­steld door de Brancheorganisatie.

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land is onder­deel van Miracles hol­ding b.v.